Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

fapmydick

(NickP_ceads, 2018.12.18 15:43)


We are being called to explore the stratosphere itself as an interface between guidance and healing. It is time to take hope to the next level. We must learn how to lead intergalactic lives in the face of suffering.
https://fapmydick.com/videos/5790/asian-eaten-out-n-fucked/

лучшие американские боевики смотреть бесплатно

(MichaelhoN, 2018.12.17 11:31)

Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [b] история ужасов смотреть онлайн в хорошем качестве [/b] [url=http://kinokub.net/]http://kinokub.net/[/url]
Тут: Смотреть лучшие отечественные фильмы http://kinokub.net/otechestvennyy/ список 2019
Здесь: [url=http://kinokub.net/novinki/]смотреть фильмы новинки в хорошем качестве[/url] фильм смотреть 2018 новинки хороши качеством список 2018
Здесь: [url=http://kinokub.net/priklyucheniya/]приключения скачать торрент бесплатно в хорошем качестве[/url] смотреть лучшая про приключения список 2019
Тут: http://kinokub.net/8516-eros-eros-2004.html [b] Смотреть Эрос / Eros (2004) онлайн бесплатно [/b]
Тут: http://kinokub.net/12286-obitel-zla-2-apokalipsis-resident-evil-apocalypse-2004.html

itunes cards online

(ltonHew, 2018.12.16 03:25)

[url=http://www.itunesgiftsfree2019.sitew.org/]navigate here[/url]

Уроки Автокад 3D

(DanReomo, 2018.12.14 13:30)

[url=https://drawing-portal.com/video-lessons-course-autocad-3d.html]3D моделирование в Автокад[/url] | Профессиональные видео уроки (курс) Автокад 3D <a href=https://drawing-portal.com/video-lessons-course-autocad-3d.html>здесь</a>.

Your sexy neighbors are waiting for you)

(Stephaben, 2018.12.14 02:06)

Hi, we launched a new project. Only real girls! If interested come in http://dicej.date-locator.com/?utm_source=5bcc8e4107ee2&track=girlsonthearea

Your sexy neighbors are waiting for you)

(Stephaben, 2018.12.13 02:47)

Hi, we launched a new project. Only real girls! If interested come in http://dicej.date-locator.com/?utm_source=5bcc8e4107ee2&track=girlsonthearea

Официальный электронный магазин автостекол

(Autolancime, 2018.12.12 05:20)

Когда у автомобиля стекло трескается и потребуется замена, то вам в сТО 2 видов автомобильного стекла: оригинальное и послепродажное. От вас зависит какое вы выбирите.

Автомобильные стёкла, как и любые другие запасные части машины, делятся на подлинные и неоригинальные. Фирменные автомобильного стекла издаются либо на АВТОЗАВОДЕ, занимающемся выпуском авто, либо у подрядчиков автоконцерна, выпускающих запасные части по лицензии производства, те что непосредственно устанавливаются в производимые автотранспорта.
Магазин Фуяо осуществляет Автомобильных стёкл по всем стране.
Установкой Авто стёкл Занимается наша фирма.

Полировка лобовых стёкл от автомобиля.
Очень часто встречающимся дефектом передового тачки стало потеря автостеклом прозрачности из-за потёртостей, царапин, как правило, от стеклоочистителей. В пользу безопасности автопассажиров фирмы-производители производят автостекла из довольно мягких видов стекла, что и делает этот недостаток частым.
Частые повреждения автомобильных стёкл бывают: незначительные, глубокие, средние повреждения.
компания Фуяо устанавливает автостекла как на отечественные, так и на зарубежные тачки а также на габаритные машины.
FYG изготовляет авто стёкла под заказ.

Официальный Магазин автостекол в Самаре [url=https://hobook.ru/]боковое стекло[/url]

Интересные фотоподборки

(BruceErody, 2018.12.10 18:09)

Привет всем участникам!
Нашел интересные фотоподборки на этом сайте: http://watafak.ru :
[url=http://watafak.ru/gifki-gif-animacii/]доброе утро анимация[/url] доброе утро анимация
гаджеты часов http://watafak.ru/tekhnologii_gadzhety/
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/1421-cvetnye-karandashi-ot-koreyskih-marketologov.html [b] Цветные карандаши от корейских маркетологов [/b]
[url=http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/9489-v-kitae-postroili-hram-v-kotorom-smogut-letat-monahi.html] В Китае построили храм, в котором смогут летать монахи [/url] В Китае построили храм, в котором смогут летать монахи
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/8128-britanka-potratila-bolshe-tysyachi-funtov-na-podarki-svoim-30-mopsam.html

1xbet online

(Elmeralide, 2018.12.10 13:48)

Our company get this <a href="http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/">http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/</a> for your entire family

amoula

(Nuffhell, 2018.12.09 08:38)

<a href="http://mydrusja.eu/">mydrusja.eu</a>

Автосервис в Минске

(JamesAnozy, 2018.12.08 20:05)

Наш СТО предлагает следующие виды услуг:

[URL=https://1rs.by]замена масла стоимость[/URL]
[URL=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]покраска авто минск[/URL]
[URL=https://1rs.by]ремонт бампера[/URL]
[URL=https://1rs.by]ремонт суппортов минск[/URL]
[URL=https://1rs.by]сто минск цены[/URL]
[URL=https://1rs.by/remont-podveski/]автосервис минск[/URL]
[URL=https://1rs.by]ремонт подвески в минске[/URL]
[URL=https://1rs.by]ремонт генераторов минск[/URL]
[URL=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]покраска авто[/URL]
[URL=https://1rs.by]сколько стоит покраска авто[/URL]
[URL=https://1rs.by/]кузовной ремонт в минске[/URL]
[URL=https://1rs.bytekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]ремонт ходовой части[/URL]
[URL=https://1rs.by]замена масла в двигателе[/URL]
[URL=https://1rs.by]замена масла[/URL]
[URL=https://1rs.by/]развал схождение минск[/URL]


Данный перечень не является исчерпывающим.
Звоните, приезжайте, всегда рады

1xbet online

(Miltongor, 2018.12.07 20:34)

People around the globe put together this <a href="http://basearchive.site">archive2666</a> for your company

лучшие фильмы отечественные бесплатно

(Michaelemats, 2018.12.07 13:37)

Здравствуйте! интересный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [b] сериал ольга онлайн в хорошем качестве hd [/b] [url=http://kinovalenok.tv/]http://kinovalenok.tv/[/url]
Здесь: фантастика космос смотреть онлайн бесплатно в хорошем http://kinovalenok.tv/fantastika/ список 2018
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/komediya/]комедии 2019 список лучших русские смотреть[/url] комедии 2018 список лучших фильмов бесплатно рейтинг 2018
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/melodrama/]смотреть мелодрамы новинки 2019 года в хорошем[/url] фильмы мелодрамы 2019 смотреть хорошем качестве бесплатно список 2018
Тут: http://kinovalenok.tv/8693-marsh-tureckogo-sezon-1-4-20002007.html [b] Смотреть Марш Турецкого (Сезон 1-4) (2000–2007) онлайн бесплатно [/b]
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/4136-derevenschina-2014.html] Смотреть Деревенщина (2014) онлайн бесплатно [/url] [b] Деревенщина (2014) [/b]
Тут: http://kinovalenok.tv/4240-temmi-tammy-2014.html

Различные породы собак с фото, описанием и свойствами разведения

(GeorgeBix, 2018.12.06 16:06)

Собака – животное, то которое приручено и одомашнено человечеством еще в глубочайшей древности. Первые раскопные находки скелетов данного животного возле жилища человека, выявленные на Евразийском земной части, относятся к периоду мезолита. Возможнее всего, собака оказалась первым ручным млекопитающим, которое выявляло древнейшему человеку подмогу на охоте.
Подробно:
<a href=http://burac.ru/porody-sobak/34-pomeranskiy-shpic.html>фото собак породы</a>

1xbet online

(Phillipcruig, 2018.12.04 11:06)

We tend to achieve this <a href="http://tdsforever.info">archive203</a> for your company

Clomid Liqua Tech Labs KelHins

(KelHins, 2018.12.03 14:18)

Buy Propecia No Rx Amoxicillin Given For How Many Days Viagra Pharmacy Withoug Prescription [url=http://drugslr.com]cialis price[/url] Viagra Tablets For Sale Propecia Low Sperm Count [url=http://tadalaffbuy.com]online pharmacy[/url] Scegliere Levitra On Line Amoxicillin For Toddlers Aspirin And Keflex [url=http://cialtadalaff.com]cialis 5 mg[/url] Where To Buy Diclofenac In England Kamagra Interdit En France

ag hpx250

(Leonardgasty, 2018.12.01 21:30)

Любой вид поломок планшета требует внимания высококвалифицированных мастеров. Замена тачскрина, матрицы или других частей планшетов в нашем сервисном центре осуществляется оперативно и недорого. В случаях поломок планшета вы можете обратиться к нам. Специалисты проведут диагностику и восстановят ваш планшет в кратчайшие сроки по доступным ценам.
ag hpx250 https://servaks.ru/catalog/panasonic_ag_hpx250

This is absolutely exceptional

(RenatoExomy, 2018.12.01 21:02)

Здравствуйте <a href="http://trusted-bonus.ru">рабочее приложение 1xbet</a> и прощайте.

проверенный магазин электротехники Champion

(ONCHEbuH, 2018.12.01 00:30)

Магазин ЧЕМПИОН в г. Самаре представляет скидки на все виды снегоуборочной техники: снегоуборщик чемпион. Чемпион помогает вам в работе и ремонте в доме и ценит ваше мнение.

Владельцы собственных домов зимою сталкиваются с проблемкой чистки снегопада. Чтобы сделать легче эту задачу, необходим снегоуборщик чемпион.
Модный рынок делает отличное предложение порядком видов, видов зимних машин для уборки снега.. Из
контраста имеющегося модельного ряда нужно вобрать себе оптимизированный допустимый вариант, который соответствовал бы всем желаниям и запросам. Мы объёмистый импортер снегоуборочной техники.

Наша компания benzotreid это деятельно улучшающаяся специализированная компания которая реализует снегоуборочную технику.
Мы работаем по всему миру.

Бренд чемпион на Российском рынке появился давно. Те, кто работают на своём придомовом участке знают его уже по одному фирменному знаку. Champion это сельская техника которой можно пользоваться во все времена. Большинство из производимой агротехники от чемпион всесезонна и дополняет себя. Такая техника как: Мотокультиваторы может быть использована в обработки земли. В поливе ваших деревьев легко справится такой агрегат от бренда ЧЕМПИОН как: Насосы фекальные.

За более подробной информацией можно обратиться на официальный сайт мультибренда champion.

Скидка 2,84% от стоимости любого товара, успей забрать свою скидку.

[url=https://www.benzotreid.ru/product/snegouborshhik-champion-st656/]снегоуборщик бензиновый чемпион[/url]

Sex Shop Palmdale

(AntholVor, 2018.11.30 20:42)

Has not absolutely understood, that you wished to tell it.


http://test-car.co.il/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=881170


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Következő »