Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

двухкомнатные квартиры в ульяновске

(Richardliess, 2018.06.24 17:53)

Новостройки в Ульяновске очень перспективны. Современные технологии дают возможность не только воочию наблюдать за ходом строительства, но посещать свое будущее желье посредством 3д туров. Такие путешествия дают возможность сделать правильный выбор при покупке. И именно на таком принципе построена работа компании — ООО "Азимут", котороя входит в группу компаний "Премьера".
Достойный внимания пример малоэтажной застройки — Жилой комплекс Нордпарк, находящийся в северной части Ленинского района, и расположенный на улице Скочилова. Ко всем достоинствам Ульяновска, связанным с удачным расположением на берегах Волги и привлекательностью для иностранных инвесторов, добавляется еще благоприятная роза ветров и отсутствие рядом вредных промышленных производств.
Приобретение квартиры в Ульяновске может заинтересовать следующих:
глав крупных производственных объединений, которые готовы оплачивать жилье своим сотрудникам;
бизнесменов, в том числе и представителей других стран, часто бывающих в командировках в Ульяновске;
тем семьям которые планируют улучшать свои жилищные условия;
жителей близлежащих населенных пунктов, решивших перебраться в славный город на Волге.
Став владельцем квартиры в Ульяновске, собственник вкладывает в свое будущее. Такое жилье является высоколиквидным, а значит в случае необходимости его легко превратить в деньги. Ошибочно полагать, что новое жилье многократно превышает по стоимости предложения вторичного рынка. На новостройки цены могут быть умеренными, несмотря на использование современных материалов и применение инновационных технологий. Демократичность цен на новые квартиры в Ульяновске складывается из следующих факторов:
прямые продажи;
оформление покупки на любом из этапов строительства жилья;
всевозможные программы помощи финансирования и кредитования от ведущих банков региона;
Возможность использования материнского капитала и жилищных сертификатов.
Опираясь на все это застройщик предлагает высокий комфорт и огромное разнообразие планировок приобретаемых квартир. Норд парк это практически зелена зона, развитая инфраструктура, великолепная транспортная развязка и это лишь малая часть всех достоинств квартир по демократичным ценам. Перспективным является и то, что каждый дом имеет собственную котельную. В совокупности с современными материалами и наличием в квартирах стеновых клапанов приточной вентиляции это позволит существенно сократить размер коммунальных платежей и обеспечить высокий уровень комфорта и уюта. Позаботились создатели проекта и о наличии мест для парковки автомобилей. Один дом уже сдан. Два дома сдаются уже эти летом, а в 2019 году будет сдан четвертый по счету дом, завершающий этот комплекс.
Успейте приобрести свой уютнй уголок в зеленой зоне города, приходите в – ЖК Нордпарк!
Перейти на сайт [url=http://nordpark73.ru]продажа квартир в ульяновске[/url]

однокомнатные квартиры в ульяновске

(PeterGashy, 2018.06.24 17:06)

Самарская область и непосредственно регион Ульяновска занимают на данный момент ТОПовые места в рейтинге уровня строительства жилых домов и комплексов. Причина этого — удачное месторасположение в самом сердце страны, на границе её азиатской и европейской частей, что делает этот старинный край особенно привлекательным для иностранных инвесторов. Не маловажно и то что эколошгия в регионе на должном уровне, здесь всегда чистый воздух и крайне мягкий климат. Благодаря всем этим факторам потребность в новостройках в этом регионе постоянно только растет.
На возведении новых кварталов специализируется немало фирм. Мы хотим остановится на компании — Инвестиционно строительная компания «Премьера», директор Игорь Владимирович Илюшин. Организация, которая создаёт комфортную и безопасную для горожан среду обитания, входит в перечень надёжных застройщиков Министерства строительства Ульяновской области. Семьям, планирующим купить квартиру в Ульяновске, стоит присмотреться к новым объектам: недвижимости в Заволжье (клубным домам ЖК «Greenпарк»), а также к жилому комплексу «Nordпарк» который находится в Ленинском районе города. Возведённые в экологически благоприятной лесопарковой зоне клубные дома Ульяновска выгодно подчеркиваются продуманной архитектурой и находятся среди развитой инфраструктуры.
Как театр начинается с гардероба, так и любое жилье начинается с придворовой территории. ИСК «Премьера» уделяет этому факту огромное значение. Годы работы на рынке жилья и детальный анализ предпочтений покупателей сформировали стратегию фирмы: создавать оптимальные для комфортной и безопасной жизни условия, чтобы собственники жилья не ограничивали жизнь стенами своей квартиры, а могли с пользой и удовольствием проводить время на улице, формируя добрососедскую дружелюбную среду. На территориях таких комплексов есть все, и игровые площадки и магазины и парковые аллеи и школы с дет садом!
Дома от компании Премьера - это целый спектр других важнейших для новосёлов преимуществ:
улучшенный интерьер холлов, подъездов и прочих мест общего пользования;
у этой компании застройщика можно купить квартиру которая соотвествует всем европейским стандартам качества;
заниженные расходы на ЖКХ за счет технологичных энергосберегающих материалов;
огороженная территория с круглосуточным видеонаблюдением;
колоссальный выбор всевозможных планировок;
у каждой квартиры свое персональное парковочное место.
В наступившем году в Заволжском и в Ленинском районах будут сданы ещё несколько многоквартирных жилых домов. Все, кто решил приобрести недвижимость без посредников, непременно оценят уникальность данного предложения. Продажа квартир в Ульяновске осуществляется компанией Премьера без посредников.
Перейти [url=http://iccpr.ru/projects/greenpark.php]купить двухкомнатную квартиру в ульяновске[/url]

медицинская справка скан

(ShawnNal, 2018.06.23 21:16)

медицинская справка в гибдд сзао Справка из психоневрологического диспансера ленинградская область санкт-петербургская государственная медицинская академия имени и и мечникова военно-медицинская академия санкт-петербург адрес метро пушкинская клиника акушерства и гинекологии военно-медицинская академия санкт-петербург отзывы медицинская справка по форме 083/у-89 водительская медицинская справка в одинцово сколько стоит медицинская справка в красноярске медицинская справка такси какая медицинская справка нужна для замены водительского удостоверения Купить справку из кожно-венерологического диспансера КВДметро Обухово медицинская справка для участия в олимпиаде школьников медицинская справка для гаи пенза новости военно-медицинская академия санкт-петербург педиатрическая медицинская академия санкт-петербург отделение костно мышечной ткани

куплю справку от сурдолога и аудиограмму питер [url=http://medcenter.uchebalistdom.ru/meditsinskaya-spravka-po-forme-070u-skachat/9373-2018-06-23.php]на сколько дается медицинская справка для водителей 2014[/url] медицинская справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую [url=http://uchebalistdom.ru/tehosmotr-spravka-meditsinskaya-avto/4175-2017-04-06.php]медицинская справка формы № 083/у-89[/url] медицинская справка в гибдд нарколог и психиатр [url=http://lagerspravkatut.ru/meditsinskaya-spravka-formi-133o/8269-2018-03-30.php]медицинская справка для гибдд какие врачи[/url] медицинская справка для гаи хабаровск [url=http://med.analizmochasprav.ru/spravka-v-basseynmetro-frunzenskaya/1891-2016-08-03.php]в азербайджане медицинская справка при вступлении в брак[/url] купить медицинская справка форма n 083 у 89 [url=http://analizmochasprav.ru/meditsinskaya-spravka-na-oruzhie-sochi/7345-2017-12-05.php]водител медицинская справка срок действия[/url]

медицинская справка гаи скачать санкт петербургская военно-медицинская академия официальный сайт медицинская справка форма 046-1 купить медицинская справка для водителей в г, ногинске медицинская справка в медцентрах медицинская справка штраф гибдд в малаховке справка медицинская Выписка из истории болезни форма 027/у Красногвардейский район медицинская справка 086у указ постановление медицинская справка 001-гс/у в тамбовской области

медицинская справка на права новокузнецк [url=http://med.bolnichniilissst.ru/meditsinskaya-spravka-forma-001-gsu-blank-skachat/1426-2016-06-14.php]Санаторно-курортная карта 072метро Броневая[/url] мфц [url=http://medspravka.vzalsportsprav.ru/veterinarno-meditsinskaya-akademiya-sankt-peterburg/1026-2016-05-08.php]бланк медицинская справка форма 133/о[/url] медицинская справка на права челны [url=http://lagerspravkatut.ru/meditsinskaya-spravka-voditelya-nuzhna-li-ona-pri-dtp/2948-2016-11-30.php]медицинская справка для гибдд профсоюзная[/url] прокуратура санкт-петербурга медицинская экспертиза [url=http://spravka.spravftiziatrdom.ru/meditsinskaya-spravka-kvadrotsikl/2934-2016-12-16.php]медицинская справка по болезни[/url] медицинская справка форма 71 [url=http://med.flyurografspravk.ru/meditsinskaya-spravka-voditelya-kaliningrad/7198-2017-12-06.php]медицинская справка для поступления в вуз[/url]

санкт-петербургская педиатрическая медицинская академия, по №3 медицинская справка на 046-1 справка из квд купить спб медицинская справка работа на высоте омск продление медицинской книжки Волховский район

мягкая мебель киев диваны

(RobertIndix, 2018.06.23 16:42)

мягкая мебель онлайн киев https://sofimebel.kiev.ua/myagkaya-mebel-dlya-klubov/ мягкая мебель блест киев

Химчистка автомобиля на дом в Херсонская улица

(Justinaleva, 2018.06.23 00:57)

Химчистка штор онлайн в Улица 8 Марта (поселок Липки) химчистка пр.металлистов спб Химчистка авто заказать на дом в Центральная улица (деревня Десна) Химчистка матрасов заказать в Штурманская улица отзывы химчистка идеал севастополь Химчистка авто домой в Спортивная улица (город Щербинка) химчистка автомобиля киров химчистка для меха и кожи итальянская химчистка одежды в воронеже Химчистка автомобиля на дом в Астрадамский проезд Химчистка ковров вызвать в Тарханская улица Химчистка автомобиля онлайн в Улица Айвазовского химчистка на оборонной в туле Химчистка в доме онлайн в Площадь Юности чистка кухонной мебели от жира народными средствами

отель пик химчистка [url=http://goskkklean.ru/himchistka-kresla-vizvat-v-berezovaya-ulitsa-derevnya-vlasovo/1445-2016-03-18.php]Химчистка авто вызвать в Улица Саломеи Нерис[/url] Химчистка авто онлайн в Беговая [url=http://gggclin.ru/himchistka-mup-kristall-v-kirove/14132-2018-01-14.php]чайка 24 химчистка[/url] химчистка ул.караблестроителей [url=http://gstclin.ru/himchistka-v-volgodonske-prays/9928-2017-08-03.php]химчистка и окрашивание кожи[/url] химчистка охрана труда [url=http://gstklean.ru/himchistka-akvalayf-tyumen/14703-2018-02-14.php]Химчистка ковров онлайн в 2-й Богучарский переулок[/url] в г дмитров химчистка прачечная [url=http://gosccclin.ru/himchistka-suhaya-kovrov/18480-2018-07-04.php]Химчистка авто вызвать в Улица Чехова (поселок Минвнешторга)[/url]

Химчистка пуфиков домой в Улица Фомичёвой Химчистка сидений заказать в Садовая улица (деревня Ямонтово) Химчистка уголка заказать в Улица Брюллова Химчистка автомобиля домой в Гарднеровский переулок Химчистка кресла онлайн в Дачная улица (дачный поселок Кокошкино) Химчистка уголка онлайн в Яузская аллея химчистка чистяков воронеж отзывы Химчистка автомобиля домой в Школьная улица (город Щербинка) Химчистка ковролина заказать в Алма-Атинская Химчистка мягкой мебели на дом в Славянский бульвар

Химчистка уголка домой в Богатырский мост [url=http://goskkklean.ru/himchistka-myagkoy-mebeli-s-viezdom-v-ulitsa-chapaeva-gorod-sherbinka/7191-2017-02-19.php]Химчистка штор заказать в Светлая улица (город Троицк)[/url] Химчистка штор онлайн в Солдатская улица [url=http://gosccclin.ru/himchistka-sideniy-zakazat-v-sosnovaya-ulitsa-gorod-troitsk/3135-2016-07-16.php]Химчистка кресла домой в Безымянный проезд[/url] химчистка родос петергоф телефон [url=http://goskkklean.ru/himchistka-na-kalinina-tula-telefon/840-2016-02-07.php]Химчистка пуфиков вызвать в 1-й Тверской-Ямской переулок[/url] Химчистка в доме вызвать в Удачная улица (деревня Бачурино) [url=http://gstclin.ru/himchistka-sideniy-s-viezdom-v-shebashevskiy-proezd/11667-2017-10-21.php]Химчистка ковролина на дом в Спортивная улица (дачный поселок Кокошкино)[/url] Химчистка авто на дом в Улица Щорса [url=http://gstklean.ru/himchistka-ugolka-s-viezdom-v-barvihinskaya-ulitsa/6020-2017-01-08.php]Химчистка автомобиля домой в 1-й Южнопортовый проезд[/url]

Химчистка штор заказать в Брошевский переулок Химчистка штор домой в Улица Адмирала Руднева индиго химчистка калининград Химчистка кресла заказать в Улица Айвазовского химчистка торнадо 200

перевезти мебель Киев

(Curtisimmub, 2018.06.22 19:31)

переезд мебели http://meblevozka.kiev.ua

Ловушки для комаров

(JamesArgus, 2018.06.21 11:36)

Когда к нам приходят теплые деньки, вместе с ними нас начинают мучать и комары. Эти насекомые доставляют довольно много неприятностей. И приходит время для того чтобы как то защищаться от них.

Рассмотрите интересный вариант на сайте smartkiller.ru. Здесь представлена лучшая ловушка, которая избавит вас от комаров и других неприятных насекомых. Цель данной компании в том, чтобы каждый имел возможность отдыхать без проблем и не о чем не думать.
Какие же преимущества предоставляет компания? Зайдя на сайт, вы сможете убедиться, что здесь думают о вас. Все характеристики соответствуют пожеланиям клиентов и направлены на помощь в борьбе с насекомыми.
Отметим плюсы фирмы:

- небольшой вес, а благодаря компактным размерам его можно разместить в любом удобном месте;
- производителем предусмотрена возможность заряжать комплект при помощи разных источников;
- работа ловушек осуществляется за счет использования нескольких способов борьбы с насекомыми;
- высокое качество и надежность;
- дизайн продуманный и весьма привлекательный;
- каждый человек без труда сможет разобраться в порядке использования и эксплуатации.


Всю приобретенную продукцию компании обслуживают специализированные сервисы.
Зайдя на сайт, вы сможете просмотреть различные фотографии приспособления, получить множество информации о новинках, а также ознакомится с отзывами покупателей. Большинство из тех, кто приобрел приспособление, описывают свой опыт и работу системы.

На любой из ваших вопросов всегда ответят наши специалисты,вы можете как заказать звонок, так и связаться с нами по указанным телефонам.
Если вы станете клиентом компании, то кроме сервисного обслуживания, вы также получите множество преимуществ. Есть предложения для дилеров. Стать им - означает получить надежного партнера и возможность проводить совместные акции.
Для тех, кто сомневается, на сайте есть подборка видео роликов о том, как помогает такая система. Результат никого не оставит равнодушным!
Весь сайт информативен и помогает сделать выбор. Здесь нет лишней информации, все довольно компактно. В нижней части портала есть список важных вопросов, которые помогут больше узнать о системе и ее преимуществах.

Чтобы развеять все сомнения, поговорим о принципе работы всех ловушек. Для начала нужно заметить что принцип ее работы расчитан на постепенное снижение популяции комаров вокруг вас. Они не исчезнут в один миг, а перестанут вас кусать и вообще приближаться к вам. Создается имитация тепла живого существа (выделяется теплый углекислый газ, как при дыхании, а температура равна 39-40 градусам), что позволяет привлечь насекомых и направить их в нужном направлении, где они постепенно погибают. Площадь воздействия составляет 50 соток.
Система работает в двух режимах. В первом происходит привлечение насекомых. Чтобы уничтожить более разумных насекомых, кроме тепла и газа используется Октенол – это органический аттрактант, который соответствует запахам животного. В результате такого воздействия начинают слетаться к прибору различные насекомые. И после этого начинается второй этап. Это уже непосредственно процесс уничтожения. Насекомые всасываются вентилятором в резервуар где погибают. На них также воздействует напряжение и как результат – погибшие насекомые попадают в мониторинговую сетку. Вы сможете самостоятельно оценить качество работы прибора и подсчитать, сколько насекомых обитало вокруг вас.
Оба режима постоянно повторяются. В среднем период составляет одну минуту. Но и это еще не все. В конструкции есть ультрафиолетовая лампа. Она поможет избавиться от мух, также на нее слетаются слепни.
Система довольно проста, но главное – безопасна, как для взрослых, так и для детей. Теперь можно отдыхать и не боятся, что вас побеспокоят насекомые. Приходите к нам на портал и приобретайте ловушки для комаров по крайне демократичным ценам.
Перейти на сайт [url=http://smartkiller.ru/]SmartKiller SKB 800[/url]

электровелосипед набор для 20 дюймовых колес

(Cesarbam, 2018.06.20 01:41)

магазины детские велосипеды горные велосипеды минск в рассрочку горные велосипеды г иваново детские велосипеды с ручкой в сокольниках российский электровелосипед reggy электровелосипед складные велосипеды doppelganger сбольшими колесами 824due горные велосипеды продажа бу в воронеже велосипеды детские харьков купить детские велосипеды каталки пермь oyama горные велосипеды дешевые детские велосипеды челябинск горные велосипеды б у в минске электровелосипед big cat dual 1000w купить электровелосипед e-city 700c v

модернизация электровелосипеда [url=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-i-tseni/29059-2018-07-22.php]электровелосипед купить в китае с бесплатной доставкой[/url] электровелосипед qulbix raptor 165 [url=http://menghi.ru/velosipedi-stels-zhenskie-foto/20186-2017-12-03.php]оптовые склады электровелосипедов в украине[/url] детские велосипеды 2010 [url=http://menghi.ru/velosipedi-stels-zhenskie-foto/21660-2018-01-13.php]детские трёхколёсные двухместные велосипеды пермь[/url] мотор - колеса для электровелосипеда [url=http://menghi.ru/samie-nadezhnie-gornie-velosipedi-minsk/19330-2017-11-09.php]купить кит набор для электровелосипеда в спб[/url] брестские велосипеды детские еврбайк [url=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-kartinki-za-6-tisyach/30774-2018-09-01.php]детские двухколесные велосипеды с родительской ручкой[/url]

детские велосипеды univega groove 200 street, fuji sandblaster электровелосипед армада цена дружок детские велосипеды детские велосипеды с ручкой chicco горные велосипеды в абакане электровелосипед гранъ цена велосипеды детские в курске трехколесный электровелосипед mustang e-t002 велосипеды детские wheeler junior электровелосипед украина видео

велосипеды gary fisher горные [url=http://menghi.ru/poderzhannie-gornie-velosipedi-kupit/6273-2016-08-31.php]городские велосипеды своими руками[/url] электровелосипед в алматы купить [url=http://menghi.ru/velosipedi-na-litih-diskah-skladnie/29244-2018-07-27.php]подростковые российские велосипеды[/url] детские велосипеды российского производства купить в москве [url=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-i-tseni/17261-2017-09-09.php]лучшие горные велосипеды для города цена-качество[/url] детский складной электровелосипед [url=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-i-tseni/21728-2018-01-15.php]электровелосипеды украина днепропетровск[/url] горные велосипеды в казахстане купить [url=http://menghi.ru/samie-nadezhnie-gornie-velosipedi-minsk/3494-2016-05-11.php]бафанг набор для электровелосипеда купить[/url]

детские велосипеды в германии цены детские велосипеды купить в луганске купить спортивный электровелосипед подростковые велосипеды для девочек от 9 лет электровелосипед 150 км

bbmnvy

(ebzelp, 2018.06.19 12:04)

viagra side effects
[url=http://canadian-pharmacyc.com]viagra price[/url]
buying viagra online http://canadian-pharmacyc.com

hjklzuev

(BrettLal, 2018.06.19 05:25)

wh0cd237022 [url=http://doxycycline100mg.us.org/]doxycycline 100 mg[/url]

жилье в таиланде

(Stevenclabs, 2018.06.18 20:56)

жилье в таиланде [url=http://magical-place.ru/tailand/gde-otdoxnut-v-tailande-top-5-mest.html]жилье в таиланде[/url]

стойка ресепшн

(DavidRef, 2018.06.18 20:46)

стойка ресепшн [url=http://avetu.ru/news/item_Kak_pravilno_organizovat_priemnuiu_zonu_3081]стойка ресепшн[/url]

компания по дератизации блохи, уничтожение крыс, кроты, уничтожение клопов 008/03/page/17

(Alfredatozy, 2018.06.18 14:11)

Современный мир полон опасностей. Они имеют разное происхождение. И среди различных неприятных явлений можно выделить нападение насекомых. Этими проблемами могут быть и комары и клещи и тараканы и много кто еще. С каждым из этих видов нужно бороться, в любом случае такое соседство не приносит ничего хорошего.
Большой проблемой может оказаться нашествие грызунов. Такие небольшие обитатели несут много неприятностей и сулят даже проблемы со здоровьем. Также не менее проблематичным может быть появление в помещении всевозможных грибков.
Все эти проблемы у основной массы людей вызывают отвращение, а борьба со всеми этими вредителями может превратиться в настоящий ад.
Сегодня существует огромное количество способов, как провести уничтожение насекомых, грызунов и эффективно бороться с плесенью. Также уже не первый год ряд организаций предлагают такие услуги. Но где их искать и как оценивать работу? В этом поможет «КлопСервис». Здесь все посвящено борьбе со многими видами грызунов и насекомых и дезинфекции. По мимо этого огромное количество информации посвящено дезинсекции и все что с этим связано. И еще один важный процесс, о котором можно узнать из этого сайта – дератизация.
Главная черта такого портала в том, что здесь предоставляются услуги по уничтожению непрошеных гостей и явлений согласно санитарным требованиям, в строгом следовании с законодательством.
Зайдя на сайт [url=https://klopservice.ru/]https://klopservice.ru/[/url], каждый найдет то что ему нужно, кто то информацию, а кто то исполнителя по уничтожению грызунов вредителей или насекомых.
Предоставление услуг на сайте можно найти по всей территории России.
Сайт очень прост в использовании, и разберется там даже делетант интернета. В разделе «средства для насекомых» расположена информация о том, каких вредителей какими препаратами максимально качественно нужно уничтожать. К примеру, клопы и клещи практически не заметны, но могут переносить различные заболевания и доставлять множество неудобств.
Выбирайте именно «КлопСервис». Среди множества преимуществ хочется обратить внимание на гарантийные обязательства. В обязательном порядке составляется договор, одним из условий которого является гарантия от 2 до 6 месяцев.
Еще одним плюсом является скорость обслуживания. И это не просто слова. Для достижения этого разработана хорошая система офисов, что позволяет осуществлять оперативный выезд в любую точку.
Во время работы специалисты компании используют только качественные препараты и оборудование, которые не вызовут у вас никаких аллергических реакций и никаких плохих ощущений. Просто следуйте указанием наших специалистов и все пройдет как по маслу.
На портале вы всегда можете ознакомиться с оборудованием которое используется в работе, узнать его характеристики а также приобрести по умеренным ценам.
Большое количество полезной информации можно найти в категории статьи. Читая наши материалы вы даже самостоятельно сможете начать борьбу с вредителями.
Для наглядности на портале большое количество видео инструкций, которые помогут во всем разобраться.
Нельзя оставлять без внимания и подготовительные мероприятия перед началом обработки, это очень важный момент результат которого также может повлиять на качество обработки.
На сайте есть контакты для обратной связи и сотрудничества. Каждый клиент получит нужное внимание и сможет разобраться с интересующими его моментами.
Перейти на сайт [url=https://klopservice.ru]дезинсекция клопов в дзержинске[/url]

СтраховоеКидалово.РФ

(MichaelKiz, 2018.06.18 13:21)

СтраховоеКидалово.РФ [url=http://xn--80aafbifvpmxbgbpoq7c.xn--p1ai/]СтраховоеКидалово.РФ[/url]

powsyf

(schhhe, 2018.06.18 12:12)

[url=http://canadian-pharmasy.com]generic cialis online pharmacy reviews[/url]
usa cialis prices
cialis legal online bestellen http://canadian-pharmasy.com

1bsg2r3y

(KennethViemy, 2018.06.18 08:03)

wh0cd101906 [url=http://cephalexin.us.org/]generic cephalexin[/url] [url=http://lisinopril.us.org/]lisinopril[/url] [url=http://buysildalis.us.com/]sildalis without prescription[/url] [url=http://avodart.us.com/]avodart[/url] [url=http://provera.us.com/]provera[/url] [url=http://buycytotec.us.com/]generic cytotec[/url] [url=http://vardenafil.us.org/]vardenafil cheap[/url] [url=http://viagraforsale.us.com/]Viagra For Sale[/url] [url=http://neurontin.us.com/]buy neurontin[/url]

1 YEAR ON T: FTM TRANSGENDER

(TravisTum, 2018.06.17 23:30)

Ah, che tutta in un momento My Hat, Summer TheDewMeister Ep 1 Illusion allj fel My Friend Ft Ft Marco Mckinnis Walter Trout Red House live performance Ernest Bloch Meditation Hebraique 24 Incredible Acts of Kindness Elephant Weather Sebastian Mateo Ricardo Villalobos Enfants (chants) Steve Buscemis Dreamy Eyes Enya Only Time Logic 44 more [Lyrics] Dream theater descent of the nomacs Nelly Martz, cantando Angel, en Aqui Casual!

The Lawrence Network [url=https://semestra.eu/music/relaxing+coffee+jazz+cafe+saxophone+piano+jazz+music+for+studying+work+sleep]Cafe Saxophone & Piano Jazz Music For Studying Work Sleep - Relaxing Coffee JAZZ[/url] Sevinc sevil sehv ozundedir [url=https://ductus.us/search/I+Miss+Paying+Rent+Ken+Reid]I Miss Paying Rent Ken Reid[/url] Amharictube [url=https://ruangsudut.info/music/how+glorious+the+love+of+heaven+chris+cleveland+stars+go+dim]HOW GLORIOUS THE LOVE OF HEAVEN Chris Cleveland Stars Go Dim.mp3[/url] Todo Baterias [url=https://shmenim.info/search/Solid+godlike]Solid godlike[/url] Wont Stop Luving You Ft Centrell Vybe [url=https://ruangsudut.info/search/Nightcore+Kiss+Me+Thru+The+Phone]Nightcore Kiss Me Thru The Phone[/url]

The Mountain Goats BTS INFIRESARMY XXXTENTACION ILOVEITWHENTHEYRUN REACTION LawTWINZ Kanave Kanave Top 10 Best DRAGON BALL Z Games Dominik Varga Okmalumkoolkat La Liga Afro beat summit Afrika dey Calgary Not this Time3 Silent City

PMV-No Way-(TwiDash) [url=https://semestra.eu/group/kid+rock]Kid Rock[/url] Soruthihudu maniya maligi in kannada [url=https://shmenim.info/search/Bobby+Dickson]Bobby Dickson[/url] ListenAndReadAlong [url=https://semestra.eu/search/Dj+Wonder+Let+Me+Live+My+Life]Dj Wonder Let Me Live My Life.mp3[/url] Dilpreet dhillon [url=https://ruangsudut.info/search/Future+Rent]Future Rent mp3[/url] Back To U (rington) [url=https://ruangsudut.info/music/little+walter+tribute+jam+at+chicago+blues+festival]Little Walter Tribute Jam at Chicago Blues Festival.mp3[/url]

Ssjdennis16 HOBBY LOBBY HAUL! 90 OFF EVERYTHING! Shenandoah Peter Hollens (A Cappella) Mary J Blige I Can Love You Avril lavigne girlfriend mp3

bzohrci

(uhbzwg, 2018.06.17 18:09)

<a href=http://canada-pharmaci.com>how to buy cialis</a>
usa country profile cialis http://canada-pharmaci.com

World cup 2018 live channel

(MarlenTum, 2018.06.16 06:26)

World cup fixtures printable World cup groups 2018 printable World cup 2018 qualifications wikipedia World cup 2018 poster fixtures World cup groups schedule Livestream russia vs saudi arabia news World cup live stream hd World cup 2018 schedule excel World cup 2018 qualifiers schedule europe Fifa world cup 2018 song maluma World cup 2018 excel wall chart Watch fifa world cup draw online World cup live streaming free cbc 2018 fifa world cup tickets price Portugal spain u21 live stream

World cup draw live 2018 stream [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-qualifying-standings.php]fifa world cup 2018 qualifying standings[/url] 2018 fifa world cup final tickets [url=http://copipe.info/world-cup-group-qualifiers-predictions.php]world cup group qualifiers predictions[/url] World cup qualifiers 2018 live scores [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-india-matches.php]fifa world cup 2018 india matches[/url] Fifa world cup groups printable [url=http://copipe.info/watch-world-cup-live-streaming-free.php]п»їwatch world cup live streaming free[/url] World cup 2018 final match [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-matches-list.php]fifa world cup 2018 matches list[/url]

World cup fixtures england bbc World cup match schedule russia 2018 Fifa world cup World cup 2018 schedule download outlook Mexico group world cup 2018 russia World cup streaming app World cup 2018 russia final draw World cup final live streaming hd World cup qualifiers 2018 live scores Fifa world cup 2018 groups pdf

World cup 2018 russia draw live [url=http://copipe.info/2018-fifa-world-cup-tickets.php]2018 fifa world cup tickets[/url] World cup 2018 calendar excel [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-excel.php]fifa world cup 2018 excel[/url] Morocco vs iran time schedule [url=http://copipe.info/world-cup-group-stages-2018.php]world cup group stages 2018[/url] Fifa world cup 2018 usa [url=http://copipe.info/live-football-scores-world-cup-qualifiers.php]live football scores world cup qualifiers[/url] Fifa world cup 2018 qualifying groups [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-schedule-ist.php]fifa world cup 2018 schedule ist[/url]

World cup streaming packages World cup live streaming online free World cup 2018 russia group draw Fifa world cup 2018 qualifications wiki Russia 2018 world cup groups table

pharmacie en ligne

(ThomasNulk, 2018.06.16 04:01)

[b][url=https://bit.ly/2Jcmk50]pharmacie en ligne[/url][/b][url=https://bit.ly/2Jcmk50][img]http://oi64.tinypic.com/xm8uuf.jpg[/img][/url]https://bit.ly/2Jcmk50
prix viagra pharmacie luxembourg
sildenafil 50 mg opiniones
achat de cialis original
prix boite levitra
forum commande kamagra
achat levitra 20mg
legislation vente viagra
prix du cialis 20 boite de 4
cialis super active avis
cialis 5 mg wirkung
viagra generique site serieux
prix cialis en pharmacie maroc
cialis 5 mg does it work
cialis 5 mg how long
faut il une ordonnance pour acheter du cialis en france
acheter viagra pfizer pas cher
achat viagra ligne france
cialis generique en pharmacie belgique
meilleur prix kamagra
ou acheter du cialis en france
comment obtenir du viagra sans ordonnance


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Következő »