Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

бесплатные курсовые работы на тему биржевая торговля

(ThomasSeist, 2018.07.12 08:02)

65 83 опционы бинарные опционы сигналы онлайн бесплатно банки швейцарии работающие на форекс стратегии игры на бинарных опционах опционы cme брокер forex ea generator 4 на русском скачать бесплатно торрент как восстановить бумажник биткоин стоит ли покупать биткоин работа с ордерами форекс опционы как работают виталий мартынов бинарные опционы как работают советники форекс опционы фртс заработать биткоины русские сайты автоматические советники forex

рулетка на биткоины с моментальным выводом [url=http://chelyabinsk.criptobabkizdes.ru/kak-zarabotat-1-bitkoin-v-den/52-2017-01-25.php]trade forex for a[/url] работа робота-советника на форекс [url=http://surgut.supbitkoinner.ru/web-koshelek-bitkoin/151-2018-02-22.php]forex combo system скачать бесплатно советник[/url] binary options strategy 5 minutes [url=http://bryansk.prostokriptoda.ru/hawkeye-traders-forex/69-2017-02-11.php]5 minute binary option trading with good win ratio[/url] заработать на форексе на автопилоте [url=http://chelyabinsk.supbitkoinner.ru/skachat-besplatno-forex-x-code-skachat/116-2017-09-11.php]forex индикаторы без перерисовки[/url] pro trader advanced forex trading course [url=http://ryazan.prostokriptoda.ru/otzivi-o-programme-tvoy-million-binarnie-optsioni/167-2018-02-18.php]скачать книгу секреты биржевой торговли торговля акциями на фондовых биржах[/url]

binary options demo account canada опционы с депозитами в подарок биткоин игры с выводом денег 2048 как в квике покупать опционы опционы продажа колов пирамидкой опционы торгуются по месяцам опционы книга скачать 1 бинарные опционы стратегии книга бинарные опционы для начинающих виталий мартынов бинарные опционы отзывы

binary options wordpress theme [url=http://ioshkarola.supbitkoinner.ru/forex-ukraina-kurs-valyut-na-segodnya/30-2016-11-01.php]рейтинг форенс брокеров[/url] day forex index stock trade [url=http://dzerjinsk.buzcoinkare.ru/the-best-winning-forex-trades/92-2017-07-10.php]рейтинг брокеров страховых компаний[/url] опционы видео по работе в qwik [url=http://tolyatti.prostokriptoda.ru/torgovie-strategii-binarnie-optsioni-60-sekund/72-2017-03-24.php]переиграть дилера на рынке forex взгляд инсайдера скачать бесплатно[/url] как работает кредитное плечо на форексе [url=http://surgut.prostokriptoda.ru/forex-kak-mirovaya-valyutnaya-sistema/40-2016-11-01.php]бинарные опционы депозит от 100 рублей[/url] trading binary options strategies and tactics [url=http://saratov.supbitkoinner.ru/forex-luchshie-torgovie-sistemi/42-2016-11-29.php]обмен гривны на биткоин[/url]

long - traders forex binary options traders choice работа биткоин кошелька олимп бинарные опционы 10 01 2012 почему не работает форекс apeboard cgi

izexou

(flljdp, 2018.07.11 13:16)

[url=http://levitranew.com]best place to buy levitra online[/url]
levitra for sale in australia
levitra viagra interaction http://levitranew.com

консультация психолога по телефону

(HomerMaino, 2018.07.10 21:29)

В современном мире очень интенсивный ритм жизни, и порой сложно разобраться даже в самом себе. Негатив может копиться от чего угодно, от отношений на работе, конфликтов с близкими и многого другого, а в итоге все это перерастает в проблему. решать такого рода проблемы нужно с помощью профессионалов, которые разбираются в психологии взаимоотношений.
В цивилизованных странах давно стало привычным делом обращаться за советом к компетентным людям, которые знают толк в бессознательной стороне каждой личности и поэтому способны помочь. Наше общество пока настороженно и даже скептически относится к посещению психологов, а значит большинство людей тщетно пытаются сами справляться со своими проблемами, чем часто еще больше их усугубляют.
Прекрасный выход из ситуации — возможность получить психологическую помощь онлайн. Это избавит от необходимости идти на прием. Один звонок и все, что наболело или стало предметом бессонницы и переживаний уйдет в прошлое, как страшный сон. При этом вам гарантирована полная анонимность и определнно индивидуальный подход, все это вам предлагает портал lawantimir.ru
Нет сомнений в том, что такое общение принесет облегчение и что не менее важно — совершенно бесплатно. В том случае если вы придерживаетесь мнения о том, что в любом случае придется посещать психолога еще и еще раз, вы глубоко ошибаетесь. Ничего подобного [url=http://lawantimir.ru/sample-page/]консультация психолога по телефону[/url] не подразумевают. Главная задача практикующего врача — помогать тем, кто в этом нуждается. И не смотря на то что современный мир ничего не принимает кроме финансов, эти врачи давали клятву и помогут вам совершенно бесплатно.
Простой обычный человек, ничем не приметный снаружи, может терзаться внутренними переживаниями, обидами злобой...и все это гнетет, и ничего хорошего не сулит. Излить душу подруге — не значит решить проблему. И пусть она безмолвно выслушает и даже посочувствует, но проблему это не решит. Вам нужно просто позвонить и [url=http://lawantimir.ru]консультация психолога[/url] сможет освободить от печалей и сомнений. Бывают случаи когда результатом такого общения является кардинальная смена жизненных принципов человека.
Общение с психологом на портале lawantimir.ru, решит множество внутренних проблем вашей личности. Иногда это может быть похоже на сказку, но это реальность, всего лишь один звонок и робкий станет смелым, застенцивый общительным, грустный веселым а писсемист обретет надежду, и все это абсолютно анонимно и бесплатно.
Очевидных преимуществ онлайн консультаций множество:

- конфеденциальность;
- консультацию можно посетить не выходя из дома;
- экономия денег, потому что консультации по телефону осуществляются бесплатно;
- уникальная возможность выговориться и освободиться от гнета темных мыслей;
- понимание того, что у специалиста нет личной заинтересованности и им движет только желание помочь.

Крайне удобно, оперативно и информативно, с психологом вы можете обсудить абсолютно любую проблему, которой он обязательно проникнется и выслушает вас. Особенно ценна такая поддержка и понимание для тех, кто окончательно разуверился, что кто-то способен для него делать добрые дела безвозмездно. Такой звонок подарит веру в людей и ощущение собственной значимости.
Никаких отговорок, что нет достаточных средств или физической возможности посетить психолога, больше не осталось. Все препятствия преодолимы благодаря консультация по телефону. Дополнительным плюсом является возможность получения экстренной помощи. По ряду причин бывает необходимость услышать нужные слова в сложный момент жизни, услышать их немедленно, а не ехать за ним в другой конец города.
Главное осознать, что вам просто необходимо поговорить с психологом. Вам осталось лишь самому себе помочь обратиться к онлайн психологу, и вернуть себе радость жизни. Не откладывайте в долгий ящик то, что можно сделать сегодня, звоните, и ваши проблемы станут пылью.

porno jilbab tudung labuh

(DepDepaceexoto, 2018.07.10 13:29)

muslum porno
[IMG]http://screenshots.anysex.com/videos_screenshots/14000/14209/preview.mp4.jpg[/IMG] mariana cordoba galleries pics
horas 3gp porn
darecampus free vids
amerika pornolarxc3xbd
free sexfort
with herself
shamel 3gp
tattgodess masterbates
braziljane tube
reshma free videos download
video collant adolesce
brutalpornogratis nude photos of sonakshi
nude videos download free
karli montana suck
kostenlose amateurrity com
indian gay video sahiwal
granyy coroas
night xxx blue sexy images
madri con amico del fi

unfally

(Encalge, 2018.07.10 10:52)

how much is viagra per pill
[url=http://viagragetrx.com/]viagragetrx.com[/url]
viagra dosages

порно видео торрент

(Charlesfob, 2018.07.10 10:34)

порно торренты без регистрации [url=http://videoporno101.net/ ]порно видео торрент[/url]

Таблетки для похудения Редуслим в Ликино-Дулино

(Stanleycruck, 2018.07.09 23:04)

Таблетки для похудения Редуслим в Ликино-Дулино http://likino-dulevo.redu-slim.su/

Humancoin

(RobertPap, 2018.07.09 19:18)

Humancoin is the new e-commerce cryptocurrency fuelled by the Proof of Charity mining protocol. Presale started! 50% bonus! [url=https://www.linkedin.com/company/humancoin-net/]Humancoin[/url]

секс порно дети и взрослые

(NelsonEsora, 2018.07.06 15:42)

порно видео секс малолетки и взрослые [url=http://stctv.ru/]толстые взрослые женщины и юноши секс порно [url=https://kompromat1.net/]секс порно бесплатно взрослые дочери[/url] самые сексуальные взрослые женщины порно порно видео несовершеннолетние девочки и взрослые секс картинки порно секс взрослые[/url]

Логотип Сибур

(Robertanale, 2018.07.06 12:11)

Логотип Сибура [url=http://sibur.space/photo/]Логотип Сибур[/url]

pdrtnh

(gvbuxi, 2018.07.05 21:39)

[url=http://canadian-pharmasy.com]canadian pharmacy cialis[/url]
cialis philippines buy http://canadian-pharmasy.com

Best Studio body rub in NY

(EROinpulky, 2018.07.05 14:34)

Visitors to Spa can find many questionnaires woman of any age and nationality performing erotic massage in the city Bronx.

Girls are able not only to give pleasure in this way, but also to demonstrate their other abilities to men of the stronger sex. Girls perform japanese a massage that will produce a male a vivid impression.
Prices for erotic massage depends on qualification Girls and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Masseurs are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.


We work in NY. : [url=https://anticellulite.massage-nyc.com]anticellulite massage[/url]

itevnza

(byjrju, 2018.07.04 21:24)

<a href=http://canada-pharmaci.com>buy female cialis</a>
buy cialis non prescription http://canada-pharmaci.com

jgfmcn

(qlalsf, 2018.07.03 06:05)

[url=http://canadian-pharmacyon.com]canadian pharmacy[/url]
buy real viagra online canada http://canadian-pharmacyon.com

Get It Right (feat. M)

(ReyTum, 2018.06.30 15:57)

Rick and Morty You pass Butter Rihanna Sundown Ft. Wizkid [Official video] The Joy Of Cooking #05 Nightcore This Town (Switching Vocals) You And I Zeds Dead Hiroyuki sawano omake-pfadlib FIFA World Cup 2010 KNaan Waving Flag The Baljeatles Somebody Give Me A Grade Jeezy Akon Been Getting Money Soul Wonda Beats CANAL DE ALABANZAS Y MENSAJES How long will you wait How She Creates GIFTED VOICES CAUGHT ON CAMERA! (Singing Video) Mental Theo @AIRFORCE Festival Foolish stage

Rick Driggers [url=https://webgiare.info/music/luisaker+easy+prod+vnder]EASY PROD VNDER.mp3[/url] Nord Horizon [url=https://semestra.eu/group/top+40+country+songs+of]TOP 40 COUNTRY SONGS OF[/url] ASMR SKETCHING YOU [url=https://ductus.us/music/kreesha+feat+shaggy+costi+reggae+dancer+official+video]Kreesha feat. Shaggy &amp; Costi - Reggae Dancer Official Video[/url] Thunderpussy [url=https://cacak.info/search/Freestyle+with+Femi]Freestyle with Femi[/url] Hoai Lam X Binz Neu Nhu La Dinh Menh Masew Mix [url=https://ruangsudut.info/artist/P+Diddy]P Diddy[/url]

Top 10 Scary Home Alone Stories Ca & Gianmarco Bottura Top 10 Phineas and Ferb Episodes Margaret Staniszewski Sarrasta Roma AkosiAndrea Natasha Burnett Grant gustin young Bob Marley Ft Peter Tosh Returns To Broadway

Little Richard Tutti Frutti (High Quality) [url=https://jjant.info/search/Honest+Trailers+The+Fault+in+Our+Stars]Honest Trailers The Fault in Our Stars[/url] Insane Clown Posse Night of the Chainsaw [url=https://cacak.info/artist/Mark+Ronson+The+Business+Intl]Mark Ronson The Business Intl[/url] Dil bar dil bar [url=https://unitedagents.eu/song/best+rock+songs+of+all+time+greatest+classic+rock+songs+the+70+s+80+s+90+s+full+playlist]Best Rock Songs Of All Time Greatest Classic Rock Songs The 70 s 80 s 90 s Full Playlist[/url] Saloma Air Mata Di Kuala Lumpur [url=https://ductus.us/search/The+safetysuit+annie]The safetysuit annie[/url] Dil ke arma [url=https://jjant.info/search/Finders+keepers+losers+weepers]Finders keepers losers weepers[/url]

Midifiles.com Romi Christ Sparrows Knuckleheads Saloon Everything You Are Haiti Sentinel

yxjqwe

(odlapb, 2018.06.29 06:23)

[url=http://canadian-pharman.com]buy viagra canada[/url]
genuine viagra online usa
cheapest place to buy generic viagra http://canadian-pharman.com

magjzn

(gqjfqb, 2018.06.28 14:00)

[url=http://levitranew.com]generic levitra images[/url]
levitra cialis viagra vergleich
petunjuk penggunaan levitra http://levitranew.com

Памятник фигурный "Со скосом" №3 - Памятники из гранита

(JeffreyDuM, 2018.06.28 02:52)

Перейти на сайт Памятник фигурный "Со скосом" №3 - Памятники из гранита http://www.spazioad.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4335316

маркетинг сайта это

(GeorgejuIng, 2018.06.25 12:17)

реклама товаров бесплатно заказать рекламу 1 полоса 4 цвета например сайты которых реклама будет соответствовать самой тематике сайта будет маркетинг в сети клиник медиа бегун интернет реклама размещение и реклама сайта заказ наружной рекламы в новогиреево партнёрка яндекс директ какая самая оплачиваемая реклама для сайта алексей яковлев контекстная реклама на яндексе выскакивает реклама спам яндекс директ сколько стоит реклама реклама интернете правовое регулирование контекстно медийная реклама гугл интернет реклама недостатки и достоинства

что делать если всплывает реклама в браузере [url=http://wowcontext24.ru/nastroyka-kasperskogo-ot-ssilok-i-reklami/8251-2017-05-09.php]google adwords reseller india[/url] поставить рекламу одноклассники [url=http://anger-promo.ru/internet-reklama-nedvizhimost-hawaii/11496-2017-09-01.php]реклама геодезической деятельности в интернете[/url] приколы-антиреклама на известные товары [url=http://crazycontext.ru/kontekstnaya-mediynaya-reklama/9651-2017-07-01.php]tutorial google adwords 2013[/url] как разрекламировать автосервис [url=http://crazycontext.ru/kontekstnaya-reklama-podpor/5281-2016-11-19.php]разместить рекламу на яндекс директ[/url] продвижение сайта в поисковых системах интернет маркетинг [url=http://promoepic.ru/internet-reklama-na-kavkazskih-mineralnih-vodah/10959-2017-08-31.php]максимальное качество аккаунта в яндекс директ[/url]

сыктывкар реклама сайта контекстная реклама ucoz яндекс директ и платники google adwords editor скачать бесплатно подать рекламу о работе в печатное издание г.воронеж реклама от гугл на свой сайт реклама в интернете jghtltktyvt александр довжиков контекстная реклама яндекс директ кавычки и восклицательный знак срок рекламации неисправного товара

инструменты маркетинга сайта [url=http://promo-control.ru/reklama-sobstvennih-tovarov-i-envd/17646-2018-06-07.php]сайт компании раскрутка сайта реклама приморский[/url] что делать если вылезает реклама в google chrome [url=http://promo-control.ru/reklama-komfi-na-yandeks/10850-2017-08-29.php]яндекс директ бухгалтерские документы[/url] реклама шанс санкт-петербург детские товары [url=http://contexttrade.ru/na-saytah-stala-poyavlyatsya-reklama-v-yandeks-brauzere/8891-2017-06-10.php]поставить рекламу в чате на сервере css[/url] как поставить рекламу на кс [url=http://amazing-context.ru/kak-proreklamirovat-firmu/18449-2018-07-21.php]товарная престижная реклама[/url] яндекс директ как удалить объявление в группе [url=http://myprovector.ru/kontekstnaya-reklama-ufa/18679-2018-07-27.php]как лучше всего рекламировать натяжные потолки[/url]

реферат продвижение товара реклама интересный маркетинг торговой сети московская бизнес школа маркетинг и реклама в сети интернет ва банк пермь подать рекламу подать рекламу в google

купить двухкомнатную квартиру в ульяновске

(WalterviB, 2018.06.24 18:03)

В Ульяновске все большую популярность приобретают так называемые клубные дома. Комфортное жилье, охраняемая территория, развитая инфраструктура – лишь часть преимуществ, за которые востребована недвижимость комфорт-класса. Кирпичные 4х этажные здания отличаются низкой плотностью заселения. Престижное жилье могут себе позволить люди одного статуса, платежеспособности. Это не может не влиять положительно на общий климат среди жильцов, не скажешь о населении свечек высоток. Для тех кому безопасность также важна как комфорт, тоже будет райским уголком микрорайон Гринпарк. Благодаря тому что данный проект очень продуман, здесь будет одинаково комфортно тем кто ценит одиночество и для больших шумных семей.
Это то место, утопия где все общение с соседями основано на взаимопонимании и уважении! Почему выбирают ЖК GREENПАРК? На сегодняшний день многие готовы платить за доступное комфортное жтлье, которым и я вляется современный комплекс Гринпарк. Данный комплекс расположен в сасос новом районе города. Все дома расположены рядом с Волгой, а в непосредственной близости вся инфраструктура от детских садов до магазинов и развлекательных центров.
Клубные дома, несмотря на престиж и отменное качество, порадуют разумными ценами на коммунальные услуги благодаря применению энергосберегающих технологий строительства. Отопление в клубных домах поквартирное, газовые котлы стоят для каждой квартиры и уже входят в ее стоимость.
Просторные гардеробные, ванные комнаты с окном, одна или две квартиры на лестничной площадке, двух и трех- сторонняя ориентация – в Гринпарке каждый найдет свою самую удобную планировку квартиры с необходимым количеством комнат. Проживание в жилом комплексе безопасно, жилой комплекс будет полностью огорожен. Проход посторонних на территорию микрорайона планируется контролировать через охранные пропускные пункты. Проектом предусмотрено большое количество парковочных мест – хватит для всех автовладельцев! Приобрести жилье от застройщика по демократичной цене это не проблема!
Приобретение жилья в Ульяновске стало интересно и покупателям с регионов, город растет и становится все больше развитым. Те, кто желает сразу заселиться, могут присмотреть жилье в одном из 3 сданных домов. Совсем немного квартир еще есть в продаже. Еще 5 зданий находятся на завершающих этапах строительства и будут сданы уже в этом году. В 2019 году будут сданы остальные дома жилого комплекса, в том числе с квартирами уникальной многокомнатной планировки.
для более детального выбора и осмотра мы предлагаем совершить путешествие по квартире с помощью 3 д модели. Для этого обращайтесь в офисы продаж или на официальный сайт проекта. Гринпарк это настоящий город на прирроде, успейте сделать свой выбор!
Перейти на сайт [url=http://greenpark73.ru/greenpark73/sales-conditions/]квартиры от застройщика в ульяновске[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Következő »